کلید واژه :

مصرف تریاک

افزایش ریسک مرگ از ویروس کرونا با تریاک

پایگاه خبری محیط زیست ایران

افزایش ریسک مرگ از ویروس کرونا با تریاک

دانشگاه و آموزش پژوهش های پزشکی تهران معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: این روزها اپیدمی کرونا فرصت برخی تبلیغات درباره تاثیرات مصرف تریاک در پیشگیری از ابتلا…