کلید واژه :

مشترکان نسبت به کاهش حداقل ۱۰ درصد مصرف برق و گاز همکاری کنند