کلید واژه :

مشارکت همگانی لازمه ثبات در کنترل کرونا است