کلید واژه :

مرتضی رحمان زاده

چالش ها زیست محیطی را به ظرفیت تبدیل کردیم

شهردار منطقه ۱۳ در بازدید اعضای شورای شهر مطرح کرد:

چالش ها زیست محیطی را به ظرفیت تبدیل کردیم

شهردار منطقه۱۳ در بازدید اعضای کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران از منطقه گفت: تمام سعی ما این بوده که چالش ها را به ظرفیت تبدیل کنیم.