کلید واژه :

محیط زیست خراسان شمالی نسبت به تشکیل کانون های گردوغبار در استان هشدار داد