کلید واژه :

مبارزه ضد کرونایی

مبارزه ضد کرونایی و «قاعده ۲۰/۸۰»

پایگاه خبری محیط زیست ایران

مبارزه ضد کرونایی و «قاعده ۲۰/۸۰»

اگر خواهان این هستیم که اعتماد تولید شده در فضای کنونی مبارزه با کرونا حالتی دائمی و نهادینه به خود بگیرد، باید شرایط سازمان یابی حداکثری مردم در سازمان های مدنی…