کلید واژه :

لزوم تخلیه تهران به دلیل آلودگی هوا

تخلیه شهر تهران به علت آلودگی هوا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تخلیه شهر تهران به علت آلودگی هوا

شهردار تهران گفت: با توجه به رسیدن ذرات معلق هوا به 200 پی پی ام در شب گذشته، باید یوایش یوایش شهر تهران را تخلیه می کردیم.