کلید واژه :

قطع آب ده ها هزار نفر در آمریکا به دلیل جاری شدن سیل