کلید واژه :

قاچاق خاک صحت ندار

قانون حفاظت خاک ریشه قاچاق را خشک می کند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

قانون حفاظت خاک ریشه قاچاق را خشک می کند

معاون سازمان محیط زیست گفت: تمام مواردی که تحت عنوان قاچاق رسانه ای شده تایید صحت نشده و عمدتا صادرات خاک صنعتی بوده که طبق قانون منعی ندارد.