کلید واژه :

فقه زیست فناوری

قواعد اخلاقی مرتبط با فقه زیست فناوری

پایگاه خبری محیط زیست ایران

قواعد اخلاقی مرتبط با فقه زیست فناوری

آیت الله رشاد در نهمین جلسه درس خارج فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک به ارائه الگویی برای دسته بندی و طبقه بندی قواعد اخلاقیه پرداخت.