کلید واژه :

فراوانی زلزله ها در هرمزگان و ضرورت توجه به ایمنی