کلید واژه :

غلبه بر کرونا

کرونا ناجی محیط زیست نیست!

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کرونا ناجی محیط زیست نیست!

کاهش موقت گازهای گلخانه ای موجبات خشنودی و شادی بسیاری از دوستداران طبیعت را فراهم کرده چنان که به عنوان ناجی طبیعت به کرونا نگاه می شود.