کلید واژه :

ظرفیت اکولوژیک تهران

ظرفیت اکولوژیک تهران ۲۰ سال پیش تکمیل شده است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ظرفیت اکولوژیک تهران ۲۰ سال پیش تکمیل شده است

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سال گذشته، ۸۰۰ هزار خودرو در کشور تولید و ۴۰۰ هزار دستگاه آن وارد تهران شد، گفت: با این شرایط…