کلید واژه :

طرح جامع مدیریت شهری تهران

ارزیابی های زیست محیطی به طرح جامع مدیریت شهری تهران اضافه می شود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ارزیابی های زیست محیطی به طرح جامع مدیریت شهری تهران اضافه می شود

مدیرکل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ضمن اشاره به در نظر گرفتن ارزیابی راهبردی زیست محیطی برای طرح های جامع مدیریت شهری گفت: طی سال های گذشته ملاحظات زیست محیطی بیشتر به صورت خرد و در مقیاس کوچک در پروژه های شهری دیده می شد.