کلید واژه :

طراحی شهرها

تأثیر شیوع بیماری های همه گیر بر طراحی شهرها

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تأثیر شیوع بیماری های همه گیر بر طراحی شهرها

شهرها و بیماری های همه گیر می توانند تأثیر مهم و طولانی مدت بر یکدیگر داشته باشند و توجه به تأثیرات آنها، روشی برای مقابله با بیماری های همه گیر مانند کروناویروس ارائه خواهد کرد.