کلید واژه :

طراحی تصفيه خانه فاضلاب

دانلود نرم افزار طراحی تصفيه خانه فاضلاب 6-EnviroSim BioWin

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دانلود نرم افزار طراحی تصفيه خانه فاضلاب 6-EnviroSim BioWin

BioWin نرم افزار طراحی و مدل سازی فرآیند های تصفیه فاضلاب می باشد.با استفاده از نرم افزار BioWin به سادگی میتوانید طراحی فرایند، کنترل و شبیه سازی (Simulation) کلیه سیستم های تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب صنعتی از جمله تصفیه ...