کلید واژه :

ضرورت مدیریت پسماندهای صنعتی

سیاست گذاری مدیریت پسماند برای ۲۰ سال آینده

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سیاست گذاری مدیریت پسماند برای ۲۰ سال آینده

باتهیه وتدوین طرح جامع مدیریت پسماندشهرتهران تکلیف پسماندهای تولیدشده درپایتخت ازبررسی وضعیت تولید،تفکیک وپردازش پسماندتاسناریوسازی برای وضعیت آتی مدیریت پسمانددرافقی۲۰ ساله ساماندهی می شود.
تهدید اردبیل با افزایش زباله های صنعتی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تهدید اردبیل با افزایش زباله های صنعتی

مدیرکل محیط زیست اردبیل حفاری های معادن، رشد شهرنشینی و زباله های صنعتی را از مهمترین دلایل فرسایش خاک برشمرد و تاکید کرد که عدم توجه به آن معضل جدی را در اردبیل ایجاد خواهد کرد.
ضرورت مدیریت پسماندهای صنعتی وبی خطرسازی زباله های عفونی درپیشوا

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرماندار پیشوا تاکید کرد؛

ضرورت مدیریت پسماندهای صنعتی وبی خطرسازی زباله های عفونی درپیشوا

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرماندار پیشوا با بیان اینکه زباله ها باید به موقع جمع آوری شوند بر ضرورت مدیریت پسماندهای صنعتی وبی خطرسازی زباله های عفونی درپیشوا تاکید کرد.