کلید واژه :

ضرورت ارتقای ارزیابی عملکرد سازمان محیط زیست

ضرورت ارتقای ارزیابی عملکرد سازمان محیط زیست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ضرورت ارتقای ارزیابی عملکرد سازمان محیط زیست

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با بیان اینکه پاسخگویی باید با وظایف و اختیارات سازمان همخوانی داشته باشد،اظهارکرد: رفع مشکلات و ارتقای جایگاه محیط زیست در اولویت برنامه سازمان محیط زیست است.