کلید واژه :

سپتیک تانک

تاکید محیط زیست بر ضرورت مدیریت ماشین های لجن کش

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تاکید محیط زیست بر ضرورت مدیریت ماشین های لجن کش

رییس اداره محیط زیست شهر تهران ضمن اشاره به آلودگی زیست محیطی تانکرهای فاضلاب بر و ماشین های لجن کش گفت: دستگاه های مختلف برای رفع این معضل باید قوانین و استاندارهایی تدوین کنند.