کلید واژه :

سواحل خلیج گرگان برای مقابله با ملخ مدیترانه ای سمپاشی شد