کلید واژه :

سلامت روان کودکان

تاثیر ویروس کرونا یا COVID-19 سلامت روان کودکان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تاثیر ویروس کرونا یا COVID-19 سلامت روان کودکان

با انتشار اخبار گسترده در مورد ماهیت بالقوه خطرناک و حتی کشنده کرونا، ابتدا بسیاری از والدین نگران سلامت فرزندان خود شدند، سپس برخی خبرها نشان دادند که کودکان در معرض خطری بسیار کمتر از والدین قرار دارند. با این حال کودکان هنوز هم در معرض خطر ثانویه ...