کلید واژه :

سایت ارسنجان

افزایش زادآوری گوزن زرد در سایت ارسنجان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

افزایش زادآوری گوزن زرد در سایت ارسنجان

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان در استان فارس، از افزایش زادآوری گوزن زرد ایرانی در سایت احیاء، تکثیر و پرورش این شهرستان خبر داد.