کلید واژه :

سالانه سه میلیارد تن فرسایش خاک در کشور داریم