کلید واژه :

ساعت زمین

یک ساعت تنفس برای کره زمین

پایگاه خبری محیط زیست ایران

یک ساعت تنفس برای کره زمین

بشر برای حفاظت از کره زمین به اتحاد نیاز دارد، به یادآوری اینکه یک زمین بیشتر نداریم. برای کمک به این موضوع به اقدامات خلاقانه و عمومی در سراسر جهان نیازمندیم.