کلید واژه :

ساخت پلیمر

ماده شیمیایی پلی الکترولیت فلوکولانت یا کمک منعقده کننده چیست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ماده شیمیایی پلی الکترولیت فلوکولانت یا کمک منعقده کننده چیست

ماده شیمیایی پلی الکترولیت یک کمک منعقده کننده یا فلوکولانت است که بانام هایی نظیر پلی آکریل آمید، پم، PAM، پلی ۲-پرون آمید، پلی ۱-کربامواتیلن و یک پلیمر ترکیبی با آکریل آمید می باشد که دارای فرمول شیمیایی (CH۲CHCONH۲-) است.