کلید واژه :

ساخت نانوحسگرهای آشکارساز ویروس کرونا

ساخت نانوحسگرهای آشکارساز ویروس کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ساخت نانوحسگرهای آشکارساز ویروس کرونا

معاون پژوهش وفناوری دانشگاه تهران از همکاری این دانشگاه در ساخت نانو حسگرهای میکرو سیالی برای آشکارسازی ویروس کرونا خبر داد.