کلید واژه :

روستایی که فقط یک خانوار در آن زندگی می کند

روستایی که فقط یک خانوار در آن زندگی می کند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

روستایی که فقط یک خانوار در آن زندگی می کند

 اینجا زندگی جریان دارد، خانواده ای 15 نفره چراغ روشن این روستا هستند، اعضای این خانواده علی رغم نبود زیر ساخت های رفاهی مناسب، جاده، مرکز بهداشت، امکانات اجتماعی و حتی یک سوپر مارکت، حاضر به ترک خانه ی مادری خود نشده اند.