کلید واژه :

رودخانه های خوزستان

بدلیل خشکسالی کیفیت آب رودخانه های خوزستان مناسب شرب نیست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بدلیل خشکسالی کیفیت آب رودخانه های خوزستان مناسب شرب نیست

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: به دلیل خشکسالی میزان آب ورودی رودخانه ها کاهش پیدا کرده و همین مسأله موجب کاهش کیفیت آب در رودخانه ها شده است، به گونه ای که کیفیت آب در بسیاری از رودخانه ها مناسب شرب نیست.
تابستان گرم و خشک برای دام های تشنه خوزستان

امیر محمد ندرلو

تابستان گرم و خشک برای دام های تشنه خوزستان

اهواز - پایگاه خبری محیط زیست ایران - تنش آبی در خوزستان، از شرب و کشاورزی به دامداری هم رسیده است؛ با خشک شدن چشمه ها، تالاب ها و رودخانه های خوزستان، روستائیان در تامین آب شرب دام هایشان درمانده اند.