کلید واژه :

رفع نیازهای واقعی هوش مصنوعی در حوزه سلامت و پزشکی