کلید واژه :

رخت سفید برف بر تن برخی نقاط خراسان جنوبی