کلید واژه :

ربات کشاورز

تولید ربات کشاورز برای مراقبت و برداشت محصول

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تولید ربات کشاورز برای مراقبت و برداشت محصول

یک شرکت پرتغالی از تولید ربات کشاورزی خبر داده که می تواند به طور ۲۴ ساعته در تاکستان ها و زمین های کشاورزی گشت زنی کرده و از محصولات مراقبت کند.