کلید واژه :

ربات تخصصی

ربات تخصصی برای سرخ کردن ۱۹ ماده غذایی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ربات تخصصی برای سرخ کردن ۱۹ ماده غذایی

شیوع ویروس کرونا لزوم خودکار کردن فرایند طبخ مواد غذایی مختلف را افزایش داده و از همین رو رباتی عرضه شده که می تواند ۱۹ ماده غذایی را سرخ کند.