کلید واژه :

راز بقای بشر

راز بقای بشر در گرو حفظ محیط زیست است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

راز بقای بشر در گرو حفظ محیط زیست است

سرپرست معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: دیگر محیط زیست یک برنامه و اولویت نیست بلکه راز بقای بشر در گرو آن است.