کلید واژه :

دفن ۲ هزار تن زباله در ۲۶ منطقه گیلان به صورت غیر بهداشتی