کلید واژه :

خودکشی جمعی

خودکشی جمعی با شکستن مقررات منع تردد ویروس کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

خودکشی جمعی با شکستن مقررات منع تردد ویروس کرونا

عضو «سازمان بهداشت جهانی» در بغداد در واکنش به پاره ای فراخوان های مشکوک در شبکه های اجتماعی مبنی بر شکستن مقررات منع تردد ویژه پیشگیری از شیوع «ویروس کرونا»…