کلید واژه :

خروج زالوی زنده ازحلق یک بیمار

زالوی زنده از حلق یک بیمار خارج شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

زالوی زنده از حلق یک بیمار خارج شد

مدیر شبکه بهداشت شهرستان کنگاور گفت: به همت متخصصان بیمارستان شهید دکتر چمران این شهرستان، زالوی پنج سانتی متری زنده از حلق یک بیمار خارج شد.