کلید واژه :

حوزه دانش بنیان البرز 

درخشش کارنامه دولت در حوزه دانش بنیان البرز 

پایگاه خبری محیط زیست ایران

درخشش کارنامه دولت در حوزه دانش بنیان البرز 

توسعه شرکت های دانش بنیان با هدف تبدیل ایده ها به محصول و نوآوری از مهمترین اقدامات دولت تدبیر امید در هفت گذشته تاکنون در کشور بوده که در این میان حمایت های…