کلید واژه :

حشره کش زیستی

عرضه حشره کش های زیستی با قابلیت دفع آفات هدف

پایگاه خبری محیط زیست ایران

عرضه حشره کش های زیستی با قابلیت دفع آفات هدف

محققان کشور با راه اندازی بیوبانک میکروارگانیزم های بومی و غیر بومی در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی توانستند آفت کش های زیستی را برای دفع آفت راسته بال پولکداران عرضه کنند که استفاده از آن در مزارع اثری بر حشرات غیر هدف ندارد.