کلید واژه :

حسگر زیستی

حسگر زیستی قند خون ورزشکاران را رصد می کند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

حسگر زیستی قند خون ورزشکاران را رصد می کند

یک حسگر زیستی برای رصد قند خون ورزشکاران توسعه یافته که روی بازوی فرد می چسبد و اطلاعات مربوط به سطح قند خون وی را روی اپلیکیشن موبایل نمایش می دهد.
حسگر زیستی قند خون ورزشکاران را رصد می کند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

حسگر زیستی قند خون ورزشکاران را رصد می کند

یک حسگر زیستی برای رصد قند خون ورزشکاران توسعه یافته که روی بازوی فرد می چسبد و اطلاعات مربوط به سطح قند خون وی را روی اپلیکیشن موبایل نمایش می دهد.
وقتی باکتری ها سودمند می شوند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

وقتی باکتری ها سودمند می شوند

گروهی از پژوهشگران موفق شده اند به واسطه کشت باکتری ها به نتایجی جالب در حوزه تولید برق برسند. نتایجی که می توانند آینده جهان را دستخوش تغییر کنند.