کلید واژه :

حذف مترونیدازول

حذف مترونیدازول از منابع آبی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

حذف مترونیدازول از منابع آبی

نتایج یک پژوهش نشان می دهد بیوجاذب تهیه شده از چوب درخت چنار، یک ماده طبیعی بوده و قابلیت حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول از فاضلاب های بیمارستانی و سایر محیط های آبی را دارا است.