کلید واژه :

جلوگیری از قطع آب در ایام پایانی سال نیازمند همراهی مردم است