کلید واژه :

تیشه به ریشه درختان بلندقامت اکالیپتوس در گچساران