کلید واژه :

توسعه صنایع دانش بنیان دریایی

افزایش سهم آبهای آزاد با توسعه صنایع دانش بنیان دریایی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

افزایش سهم آبهای آزاد با توسعه صنایع دانش بنیان دریایی

تهران - -افزایش سهم اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بهره برداری بهینه کشورمان از دریا و منابع نامحدود آن، در گرو توسعه فرهنگ، فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی است، قابلیتی که فقط با تسهیلگری در مسیر فعالیت فعالان و متخصصان در این حوزه محقق می شود.