کلید واژه :

تفاهمنامه همکاری

مصرف برق در واحدهای صنعتی 10 درصد افزایش یافته است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

مصرف برق در واحدهای صنعتی 10 درصد افزایش یافته است

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: مصرف برق در واحدهای صنعتی استان اردبیل 10 درصد افزایش یافته که این جای خوشحالی برای رونق تولید و ارتقای سیمای صنعت استان است.