کلید واژه :

تصمیم برای نوع سوخت نیروگاه ها خارج از عهده شرکت گاز  است