کلید واژه :

تصفیه و بازیافت فاضلاب

تصفیه و بازیافت فاضلاب بمنظور استفاده مجدد در آبیاری

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تصفیه و بازیافت فاضلاب بمنظور استفاده مجدد در آبیاری

آب روز به روز کمیاب تر می شود. برای مقابله با این مشکل می توان فاضلاب را بازیافت کرد. این کار نیازمند ابزاری ارزان است که بهداشتی نیز باشد. پژوهشگران در تلاشند تا با آب بازیافتی از تأسیسات صنعتی، کشاورزی کنند و این کشاورزی بهداشتی باشد. در آب و هوای ...