کلید واژه :

تصفیه خانه آب گلپایگان

آب تصفیه خانه گلپایگان سالم است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آب تصفیه خانه گلپایگان سالم است

مدیرآبفای شهری گلپایگان با بیان اینکه آب تصفیه خانه گلپایگان سالم است، گفت: سال گذشته میزان سرانه مصرفی آب شهری برای هر نفر در طول یک شبانه ۲۶۰ لیتر بوده است.