کلید واژه :

تشخیص گروه خونی

تشخیص گروه خونی در ۵ دقیقه

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تشخیص گروه خونی در ۵ دقیقه

باساخت ابزار میکروسیالی، امکان تعیین گروه خونی در مدت زمان بسیار کوتاهی فراهم شد. این فناوری در مواقع اورژانسی که نیاز به انتقال سریع خون به بیمار است، برای تعیین گروه خونی بسیار مفید است.