کلید واژه :

تست تاب آوری

کرونا تست تاب آوری شهرهای مدرن

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کرونا تست تاب آوری شهرهای مدرن

براساس اعلام رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نتایج پژوهش های شهری نشان می دهد که تنها شهرهایی در شرایط بحرانی مانند پاندمی، تاب آوری لازم را خواهند داشت که ساختارهای اجرایی آنها بر پایه پژوهش شکل گرفته باشد و دوم هوشمند باشند.