کلید واژه :

تحول در انتقال زباله های شهری با طرح کاپ الگوی نوین کاهش پسماند